061 585060 | info@lec.ie

TL21 – Teagasc agus Foghlaim

Tá trí scoil páirteach i TL21 i mbliana in Ionad Oideachas Luimnigh agus is scoileanna stairiúla iad mar is iad na chéad scoileanna sa tír iad le TL21 a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

 

Want to find out about the benefits of TL21? The coordinator and teachers from Limerick Education Centre discuss the benefits of TL21 on video here. Cad iad na buntáistí scoile a bhaineann le TL21? Féach ar ghrúpa ó Ionad Oideachais Luimnigh anseo.

Laurel Hill Coláiste FCJ, Cuar Bóthar Theas, Luimneach

Is scoil dheonach, Chaitliceach, dara leibhéal do chailíní amháin í Laurel Hill Coláiste FCJ atá suite i gCathair Luimnigh.  Leiríonn gach gné de Laurel Hill Coláiste éiteas agus luachanna an phobail bhunaigh, na Deá Chompánaigh in Íosa agus Iontaobhas Scoileanna Caitileacha Le Chéile.  Is é ár misean oideachas leathan, cothroime a sholáthar a chothaíonn forbairt acadúil, spioradálta, phearsanta agus cruthaíoch an duine aonair, i dtimpeallacht chomhbhách όmósach.  Mar chuid dár bhfís, cothaítear teanga, oidhreacht agus cultúr na Gaeilge.    Freastlaíonn ceithre chéad dalta ar ár scoil, áit a dhéantar an teagasc trí mheán na Gaeilge.  Chun tacú le seo, leagtar béim ach go háirithe ar mhodhanna nuálaíocha maidir le múineadh agus foghlaim trí mheán na Gaeilge. 

Gaelcholáiste an Chláir, Inis, Co. An Chláir

Bunaíodh Gaelcholáiste an Chláir i 1993 chun oideachas dara-leibhéal a chur ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí i gCo. an Chláir. Is é an t-aon mheánscoil lán-Ghaelach sa chontae. Tá an Coláiste faoi stiúir Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir. Is aonad lán gaeilge é de chuid Coláiste Pobail na hInse. Tá an-áthas ar an scoil  a bheith páirteach sa scéim TL21 mar cabhraíonn sé le teagasc agus foghlaim trí mhéan na Gaeilge. Beidh an scoil ag díriú isteach ar feabhas a chur ar labhairt na Gaeilge maidir le huimhearthacht mar chuid den phroiséas seo. Is iad Edel Ní Mhocháin, Ruth Ní Shiadhail, Concepta de Barra, Eleanor Rafferty, Eoin Ó Coileáin, Síle Ní Dheargáin agus Séamus Mac an Iomaire an fhoireann atá ag glacadh páirte sa taighde.

Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach

Is í Gaelcholáiste Luimnigh an gaelcholáiste is mó sa tír a fhreastlaíonn idir buachaillí agus cailíní i gcathair Luimnigh agus an ceantar maguaird. Bunaíodh an scoil i Meán Fómhair na bliana 2006 chun freastal ar riachtanais oideachais trí mheán na Gaeilge scoláirí iarbhunscoile na cathrach. Tá an scoil faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir. Tá an scoil tar éis fás agus forbairt ó shin. Tá 680 scoláire agus 60 ball foirne sa scoil faoi láthair. Freastlaíonn an scoil ar scoláirí ar mian leo oideachas meánscoile trí mheán na Gaeilge a bhaint amach. Ó bunaíodh an scoil, tá an scoil ag feidhmiú i lóistín sealadach. Faoi láthair, tá campas nua á thógáil ar Shráid Chláir in aice láimhe a bheidh reidh le hoscailt i Mí Mheán Fómhair 2023. Príomhthosaíocht i misean agus sainmheon na scoile ná go mbeadh an teanga agus an cultúr lárnach i ngach gné de shaol na scoile.

Cé atá sa ghrianghraf?

Ón chlé Eleanor Rafferty, Concepta de Barra, Eoin Ó Coileáin, Edel Ní Mhocháin, Séamus Mac an Iomaire agus Ruth Ní Shiadhail

Mar chuid de Chlár TL21 i mbliana, beidh an grúpa ag díriú ar thionscnamh taighde gníomhach dírithe ar Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT). Díreofar sa tionscamh ar scoláirí Bhliain 2 atá a deileáil le heifeachtaí na paidéime. Chaill an cóhort seo amach ar an tairbhe ar leith a bhaineann le bheith lonnaithe ar shuíomh lán-Ghaeilge tumoideachais de bharr an dianghlasála. Fiosrófar sa staidéir an éifeacht a bhaineann le straitéisí FCÁT sa seomra ranga chun muinín agus líofacht daltaí a fheabhsú agus a fhorbairt. Le linn an phróisis taighde, déanfar comparáid idir dul chun cinn an spriocghrúpa agus na grúpaí ranga eile sa bhliainghrúpa. Ag deireadh an phróisis, cuirfear na torthaí ón taighde i láthair don fhoireann chun cur le forbairt ghairmiúil na foirne.

Comhordaitheoir TL21

Ciarán Mac Suibhne 

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

Seoladh

 • 1ú Urlár, Teach Marshal,
 • Bóthar Thuar an Daill,
 • Luimneach
 • V94 HAC4

Address

 • 1st Floor, Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh

 • 061 585060
 • info@lec.ie


Limerick Education Support Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Uaireanta Oifige

Luan go hAoine
8:30am – 5:00pm

Áirithintí lasmuigh de ghnáthuaireanta -
ar fáil ar iarratas

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 5:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh. Gach ceart ar cosaint.
Arna fhorbairt ag
OnTarget.
© Limerick Education Support Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.