Phone: 061 585060
Email: info@lec.ie


Map and Location


PDST An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú (Bunscoil - Gaeilge)

A Phríomhoide, a chara,

Tá an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ag cur tús lena clár forbartha gairmiúla le haghaidh an Chreata Foghlama Digití agus Treoirlínte tacaíochta do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.  Seoladh an Creat Foghlama Digití sa scoilbhliain 2017/2018 mar chuid de thriail a raibh 50 scoil páirteach ann agus a ndearna an Foras Taighde ar Oideachas measúnú air.

Tá an SFGM ag cur seimineáir lae iomláin ar siúl do phríomhoide na scoile agus do bhall foirne amháin eile mar chuid den chéad chéim eile. Reáchtálfar na seimineáir seo in Ionaid Oideachais áitiúla ar fud na tíre. Leanfaidh mionsonraí maidir le seimineáir atá deartha go sonrach le haghaidh scoileanna speisialta go luath

Cuirfear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe an tseimineáir

  • ceannairí scoile agus foirne foghlama digití a chumhachtú agus a chumasú chun na teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach i scoileanna, ag cur béime ar threoraíocht oideolaíochta tógachaíoch.
  • fiosrú, trí úsáid an phróisissé chéim ann agus ag roinnt dea-chleachtais, conas is féidir leis an gCreat Foghlama Digití tacú le teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na scoile.
  • feasacht a mhéadú maidir le tacaíochtaí SFGM agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú i gcur i bhfeidhm na dteicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú

Ina theannta sin, iarrfaidh an Foras Taighde ar Oideachas ar na rannpháirtithe ceistneoir gairid (5-10 nóiméad) a líonadh le linn an tseimineáir ar na rudaí seo a leanas:

  • na hacmhainní digiteacha atá ar fáil faoi láthair sa scoil, agus
  • a mbarúlacha tosaigh ar theicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú ar scoil.

Déan teagmháil leis an ionad áitiúil oideachais is gaire duit a luaithe agus is féidir le clárú don seimineár.  Níl ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an seimineár, mar sin ní bheifear in ann freastal ar aon duine nár chláraigh roimh ré.

Beidh seimineáir i mBéarla ar siúl in Ionad Oideachais Luimneach_ar na dátaí seo a leanas:

·      12th, 20th 21st, 26th and 29th November   9.30am – 3.30pm

·      3rd, 6th 10th and 13th December      9.30am – 3.30pm

·      10th, 15th, 16th 23rd,25th 28th, and 29th January 2019   9.30am – 3.30pm

Beidh seimineáir i nGaeilge ar siúl in Ionad Oideachais Luimneach ar na dátaí seo a leanas:

·      7th January 2019           9.30am – 3.30pm

To book go to https://www.lec.ie/courses-limerick-education-centre/ict-courses.html

Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna clúdach ionadaíochta ar fáil más gá.

Táimid ag súil le bualadh libh ag na seimineáir seo.

Le dea-mhéin,

Ciara O'Donnell

An Stiúrthóir Náisiúnta

Course Properties

Course Date 07-01-2019 9:30 am
Course End Date 07-01-2019 3:30 pm
Capacity 25
Available place 24
Select Hours 5
Location
Limerick Education Centre
Marshal House, Dooradoyle Rd, Dooradoyle, Limerick
Limerick Education Centre
Please login or create account to register for this course
24

Location Map

How can I book myself on a course?

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.

When registering please use your personal email rather the school email.

You can then login using your email address or username and password and book your course.

Once registered check your email and look out for the email "Limerick Education Centre CPD Courses - Your details"

My Account

Contact the Centre

Limerick Education Centre,
1st Floor, Marshal House
Dooradoyle Road,
Limerick,

Get Directions

Phone: 061 585060
Fax: 061 585061

Email: info@lec.ie 
GPS: 52°38'08.8"N 8°38'38.7"W

Join our Mailing List

captcha